WARUNKI GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCE W POLSCEEtam Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 (dalej: „Gwarant”) gwarantuje trwałość i funkcjonalność produktu, na który została udzielona gwarancja pod warunkiem spełnienia poniższych warunków.

Warunki gwarancji:

 1. Okres gwarancji na Produkt obejmuje 12 miesięcy od daty sprzedaży Produktu Kupującemu na podstawie oryginału paragonu fiskalnego.
 2. W okresie gwarancji Gwarant dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Kupującego, naprawy lub wymiany Produktu (zależnie od decyzji Etam Poland). Naprawiony lub wymieniony Produkt będzie wolny od wad. Wymienione Produkty lub ich części przechodzą na własność Gwaranta. Usterki Produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu.
 3. W razie niemożności dokonania naprawy lub wymiany, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny Produktu (w takiej proporcji w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady).
 4. Produkty oddawane lub odsyłane Gwarantowi powinny być kompletne. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
  1. korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z zaleceniami znajdującymi się na metkach,
  2. uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
  3. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek.
 6. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, odszkodowania za niedogodności wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu.
 7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć Produkt do punktu sprzedaży wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Lista aktualnych punktów sprzedaży znajduje się na stronie: https://www.etam.pl/lokalizatorsklepow