OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W POLSCE « ETAM CONNECT »

Program lojalnościowy « Etam Connect » powstał z inicjatywy i jest zarządzany przez spółkę ETAM SCE, Société par actions simplifiée z kapitałem 8.017.430 €, z siedzibą we Francji w Clichy, 57-59 rue Henri Barbusse, wpisaną do Rejestru handlowego i spółek (RCS) w Nanterre pod numerem B 450 966 445 („Organizator”), w imieniu i na rzecz spółki ETAM LINGERIE, Société anonyme z kapitałem 9.165 940 € z siedzibą we Francji w Clichy (kod pocztowy 92110), 57-59 rue Henri Barbusse, wpisaną do Rejestru handlowego i spółek (RCS) w Nanterre pod numerem 478 355 753 (zwanymi dalej wspólnie „Etam”). Niniejsze Ogólne Warunki Programu Lojalnościowego określają warunki uczestnictwa w Programie, którego uczestnicy podczas zakupów produktów w sklepach stacjonarnych Etam Lingerie oraz Prêt-à-Porter, za wyjątkiem sklepów typu outlet, stoisk w centrach handlowych lub na stronie internetowej www.etam.pl (zwanych dalej łącznie „Sklepem”) zbierają punkty dające prawo do uzyskiwania specjalnych przywilejów i korzyści („Program”). Program obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Francji, Belgii, Luksemburga oraz Hiszpanii.

I. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU, KARTA

1. Prawo do przystąpienia do Programu mają pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych po spełnieniu następujących warunków:

• prawidłowym (tj. bezbłędnym, zawierającym prawdziwe i kompletne dane) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy,

• złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Programie (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być wyrażone przez ich opiekunów prawnych) (dalej « Uczestnicy »).

Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające. Organizator nie przyjmuje wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.

2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Uczestnikowi zostanie nieodpłatnie założone wirtualne, indywidualne konto Uczestnika, do którego zostanie przypisana zdematerializowana karta lojalnościowa Etam („Karta”).

Uczestnikowi przystępującemu do Programu podczas zakupów w sklepie stacjonarnym Karta zostanie przypisana przez sprzedawcę niezwłocznie po spełnieniu warunków z ust. 1 powyżej.

4. Po utworzeniu przez sprzedawcę konta Uczestnika, Uczestnik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z prośbą o podanie numeru zdematerializowanej karty oraz zaproszeniem do dołączenia tego numeru karty do konta Uczestnika na stronie internetowej www.etam.pl.

5. Uczestnik przystępujący do Programu podczas zakupów w sklepie na stronie www.etam.pl może przystąpić do Programu w formie elektronicznej po spełnieniu warunków z ust. 1 powyżej oraz po:

• zaznaczeniu okienka dotyczącego chęci udziału w Programie, które będzie widoczne w koszyku zakupów,

• zapłacie za kupowane produkty.

6. Aktywacja Karty następuje wraz z jej pierwszym użyciem w Sklepie. Karta jest ważna bezterminowo. Za pomocą Karty Uczestnik zbiera punkty– ilość punktów uzależniona jest od wartości dokonanych zakupów, które naliczane są według zasad opisanych w pkt. II poniżej. Zebrane punkty – w zależności od ich ilości – uprawniają do uzyskania zniżek na dokonane w Sklepie zakupy według zasad opisanych w pkt. III poniżej.

7. Podanie adresu e-mail jest konieczne, aby dołączyć do Programu - spełnia on rolę identyfikatora oraz umożliwia Organizatorowi komunikację z Uczestnikiem. W szczególności w ten sposób Organizator będzie mógł wysłać do Uczestnika wiadomość e-mail zawierającą numer założonej dla niego Karty wraz z instrukcją jej aktywacji na stronie internetowej www.etam.pl.

8. Karta Etam jest imienna i przypisana do danej osoby, w związku z czym w żadnym wypadku nie może być przekazywana, sprzedawana komukolwiek lub wykorzystywana do celów innych niż cele związane z udziałem w Programie.

II. ZASADY UZYSKIWANIA I WYKORZYSTYWANIA PUNKTÓW, REKLAMACJE

A. UZYSKIWANIE PUNKTÓW

1. Każdy Uczestnik ma prawo gromadzenia punktów oraz ich wymiany na zniżki na zakupach w Sklepie zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Za każdy zakup produktów punkty mogą być przyznane tylko raz.

2. Karta pozwala na zbieranie punktów, zarówno za wartość, jak i częstotliwość zakupów dokonywanych w Sklepie, również w okresie wyprzedaży, na następujących zasadach:

• każde 4 PLN netto wydane w Sklepie = 1 punkt oraz jednocześnie

• jednorazowo w jednym dniu za zakup w Sklepie = 5 punktów, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty zakupu 20 zł, z wyłączeniem kosztów dostawy (dotyczy zakupów w sklepie internetowym), kosztów poprawek krawieckich i kosztów zakupu karty podarunkowej.

3. Uczestnik Programu otrzymuje punkty pod warunkiem, że przy kasie lub podczas zakupów na stronie internetowej www.etam.pl podał numer swojej Karty.

4. W ciągu 30 dni od dołączenia do Programu Uczestnik otrzyma dodatkowe 40 punktów, jeśli w ww. okresie dokona kolejnego zakupu . Nagroda w postaci dodatkowych punktów jest przyznawana jednorazowo, niezależnie od wartości dokonanego zakupu.

5. Uczestnik Programu może w każdym czasie uzyskać dodatkowe punkty poprzez polecenie (zob. pkt. IV ust. 3 poniżej).

6. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu zakupionego artykułu, punkty przyznane za zakup tego artykułu zostaną anulowane.

B. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

1. Wszystkie zgromadzone punkty zostają zatwierdzone i stają się aktywne (tj. mogą być wykorzystane) po trzydziestu (30) dniach od dokonania zakupów w Sklepie. W tym czasie zgromadzone punkty będą oznaczone na koncie Uczestnika jako „rezerwa”.

2. Uczestnik Programu może wykorzystywać punkty, znajdujące się na jego koncie, które posiadają status « Do dyspozycji ». Taki status otrzymują punkty po upływie okresu dni wskazanego w pkt. II. Lit. B ust. 1 powyżej.

3. Okres możliwości wykorzystania punktów wynosi każdorazowo 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, licząc od daty uzyskania statusu „Do dyspozycji”. Na początku każdego miesiąca saldo będzie aktualizowane zgodnie z punktami należnymi za poprzedni miesiąc.

4. Punkty naliczane w ramach Programu nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, za wyjątkiem operacji, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.

C. ZNIŻKI ZA PUNKTY

1. Uczestnicy Programu mogą wykorzystać swoje saldo punktowe do uzyskania rabatu lojalnościowego po zgromadzeniu na Karcie minimum 5 punktów. Zasada wykorzystania rabatu to w Sklepie to: 5 zebranych punktów = rabat 1 PLN. W ten sposób uczestnicy programu mogą swobodnie wybierać zniżki, logując się w zakładce « Moje konto » na stronie internetowej www.etam.pl. Jednorazowo maksymalnie Uczestnik może wykorzystać 2000 punktów.

Rabaty mogą być także wykorzystywane w sklepach stacjonarnych na 4 poziomach: 100 punktów = 20 PLN, 200 punktów = 40 PLN, 600 punktów = 120 PLN, 1000 punktów = 200 PLN.

2. Rabat lojalnościowy za punkty może być wykorzystany niezależnie od wartości zakupów i może być łączony z innymi akcjami promocyjnymi za wyjątkiem wyprzedaży, Lovely Week i sprzedaży prywatnej.

3. Podczas zakupów na www.etam.pl zniżki nie łączą się z akcjami promocyjnymi z wykorzystaniem kodu promocyjnego, a saldo zamówienia (przy wyłączeniu kosztów dostawy) po skorzystaniu ze zniżki musi wynieść minimum 1 grosz.

4. Korzystanie z rabatu lojalnościowego za punkty nie jest możliwe przy zakupie kart podarunkowych.

5. Zakupy w Sklepie z wykorzystaniem zniżki za punkty, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powodują dodania punktów na Karcie.

6. Artykuły nabyte w drodze zniżki lojalnościowej będą podlegać wymianie do wartości wyjściowej (przed rabatem), a kwota ewentualnego zwrotu pieniędzy będzie równa faktycznie zapłaconej wartości zakupów (po rabacie). Punkty przyznane w wyniku nabycia artykułów zwróconych zostaną usunięte z konta Uczestnika Programu.

D. PRZEKAZANIE PUNKTÓW

1. Każdy Uczestnik Programu może przekazać punkty zgromadzone na swojej Karcie innej osobie, w tym osobie będącej Uczestnikiem Programu. Przekazanie punktów odbywa się w drodze przeniesienia co najmniej 5 punktów, a maksymalnie 2000 punktów dziennie, poprzez podanie adresu e-mail osoby otrzymującej punkty.

2. Jeśli dana osoba otrzymująca punkty jest już Uczestnikiem Programu, punkty są natychmiast przekazywane na jej konto i są ważne od momentu przekazania. Jeżeli otrzymujący punkty nie jest jeszcze Uczestnikiem Programu, zostanie zaproszony do rejestracji na warunkach opisanych w pkt I powyżej. Otrzymujący punkty może dołączyć do Programu w ciągu jednego (1) roku od daty otrzymania punktów. Przekazanie punktów zostanie sfinalizowane po zatwierdzeniu rejestracji nowego Uczestnika Programu. Niezarejestrowanie się przez osobę otrzymującą punkty w ciągu jednego (1) roku spowoduje utratę otrzymanych punktów.

3. Otrzymane punkty są ważne przez 24 miesiące od daty ich przekazania.

4. Punkty otrzymane od innej osoby nie są liczone do puli punktów, pozwalających na zmianę statusu Uczestnika w Programie.

5. Anulowanie przekazania punktów nie jest możliwe.

6. Uczestnik Programu, który chce przekazać swoje punkty, jest odpowiedzialny za prawidłowość informacji, które wprowadza do systemu w celu przekazania swoich punktów innej osobie.

E. DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNE

Każdy Uczestnik Programu może przekazać swoje punkty na rzecz organizacji charytatywnych proponowanych przez Organizatora. Udostępnienie gwiazdek odbywa się w drodze przeniesienia co najmniej 5 gwiazdek i w ramach limitu 2000 gwiazdek dziennie. Lista tych organizacji jest dostępna w zakładce « Moje konto » na stronie internetowej www.etam.pl. Darowizny będą dokonywane za pośrednictwem zakładki « Moje konto », dostępnej na stronie www.etam.pl i nie mogą być anulowane przez darczyńców. Organizator informuje uczestników programu, będących darczyńcami, że darowizna ta nie spowoduje odliczenia podatku.

F. REKLAMACJE

1. W razie reklamacji co do salda punktów, warunkiem jej złożenia jest posiadanie paragonu lub faktury dokumentującego zakup produktów w Sklepie.

2. Każda reklamacja musi być przesłana do spółki Etam POLAND Sp. z o.o. na następujący adres: ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, lub e-mailem na adres kontakt@etam.com.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia, tj. daty doręczenia listu lub wysłania wiadomości e-mail. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnicy informowani będą pisemnie lub mailowo.

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w razie wystąpienia dysfunkcji Karty Uczestnik Programu zachował należne mu korzyści, w postaci zgromadzonych punktów.

IV. STATUSY I DODATKOWE KORZYŚCI

1. STATUSY

W zależności od liczby zgromadzonych punktów (z wyłączeniem punktów uzyskanych przez Uczestnika na skutek przekazania mu tych punktów przez inną osobę lub polecenia innej osobie Programu) rozróżnia się 3 statusy Uczestników Programu:

- « Follower - status 1 »:

status ten obejmuje wszystkich Uczestników, którzy zgromadzili mniej niż 100 punktów na Karcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy ;

- « Fan - status 2 »:

status ten obejmuje Uczestników, którzy zgromadzili na Karcie od 100 do 799 punktów w okresie ostatnich 12 miesięcy,

- « Addict - status 3 »:

status ten obejmuje Uczestników, którzy zgromadzili na Karcie co najmniej 800 punktów w okresie ostatnich 12 miesięcy .

Status każdego uczestnika programu zostanie wskazany w zakładce « Moje konto » na stronie internetowej www.etam.ploraz na każde żądanie w sklepie stacjonarnym.

2. DODATKOWE KORZYŚCI

Poszczególne statusy Uczestników programu uprawniają do otrzymywania dodatkowych korzyści, które będą widoczne w zakładce « Moje konto » na stronie internetowej www.etam.pl. W żadnym wypadku dodatkowe korzyści nie podlegają wymianie na inny artykuł lub gotówkę. Korzyści wskazane w tabeli poniżej nie podlegają łączeniu.

3. PREMIA ZA POLECENIE ETAM

1. Uczestnicy Programu mogą zachęcać inne osoby do przystąpienia do Programu i uzyskiwać w związku z tym korzyści. Każdy Uczestnik Programu (« Polecający ») może uzyskać korzyści, jeśli nowy klient, któremu polecił skorzystanie z Programu (« Nowy Uczestnik ») dokona zakupu na stronie internetowej www.etam.pl. i zapisze się do Programu . Korzystanie z formuły polecenia jest możliwe tylko za pośrednictwem zakładki « Moje konto ».

2. Warunki dla Polecającego: Polecający może jednorazowo, tj. używając jednego formularza zgłoszeniowego zachęcić do przystąpienia do Programu do 5 osób w tym samym czasie.

3. Warunki dla Nowego Klienta: dana osoba może zostać Nowym Klientem, jeśli nie dokonywała żadnych zakupów w Sklepie przez trzy (3) lata wstecz od daty obecnego zakupu w ramach programów lojalnościowych. Sponsorowany zostaje powiązany ze sponsorem za każdym razem, gdy dokonuje zakupu na stronie www.etam.pl, używając kodu oferty sponsoringowej. Nowy Klient może mieć tylko jednego Polecającego.

4. Korzyści dla Polecającego: przez 12 miesięcy od rejestracji Nowego Klienta Polecający będzie zdobywać za każdy zakup dokonany przez Nowego Klienta punkty w liczbie odpowiadającej liczbie punktów otrzymanych przez Nowego Klienta w ramach Programu.

5. Polecający odpowiada za prawidłowość podanych przez niego danych osobowych Nowego Klienta.

6. Korzyści dla Nowego Klienta: Nowy Klient otrzymuje drogą elektroniczną kod rabatowy o wartości 40 PLN na zakupy o wartości minimum 200 PLN. Rabat jest udzielany jednorazowo i nie podlega łączeniu z innymi ofertami promocyjnymi.

4. DODATKOWE PRZYWILEJE

Uczestnicy Programu mogą w wykorzystać punkty zdobyte w ramach Programu do skorzystania z dodatkowych przywilejów proponowanych przez Etam. Dodatkowe przywileje w ramach Programu są regularnie ogłaszane w zakładce « Moje konto » na stronie internetowej www.etam.pl.

Ilość punktów konieczna do skorzystania z konkretnego przywileju zostanie zablokowana do czasu zatwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora. Jeśli dany Uczestnik nie zostanie wybrany z powodu braku miejsc, Organizator wyśle do niego powiadomienie, a zablokowane na potrzeby skorzystania z danego przywileju punkty zostaną zwolnione. Zobacz zasady korzystania z dodatkowych przywilejów.

V. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Organizator zastrzega prawo unieważnienia aktywnych punktów, jak również wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie i odbioru Karty w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z warunkami Programu, w tym m.in. co do zaistnienia okoliczności wskazujących na nieuczciwość Uczestnika w związku z naliczaniem punktów, rozliczaniem punktów, przyznawaniem zniżek i zgłaszaniem reklamacji oraz tworzeniem indywidualnego konta Uczestnika na stronie www.etam.pl.

2. W przypadku bezprawnego wykorzystania punktów przez osobę trzecią, Organizator Uczestnik Programu będzie mógł zgłosić się do Sklepu i skorzystać z aktualnych przywilejów oferowanych przez Program.

VI. CZAS TRWANIA PROGRAMU I ZMIANY W PROGRAMIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia niniejszego Programu pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Uczestników Programu z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. W przypadku braku akceptacji zmian w Programie, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w nim. Rezygnacja z uczestnictwa odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli on-line, dostępnego w funkcjach na indywidualnym koncie Uczestnika na stronie www.etam.pl lub złożenie oświadczenia poprzez wysłanie listu na adres Etam POLAND Sp. z o.o.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie lub wykluczenie Uczestnika z Programu w przypadkach określonych niniejszymi Warunkami prowadzi do utraty zatwierdzonych punktów.

4. W przypadku ostatecznego zakończenia Programu lub zmiany statusu Uczestnika , uczestnicy programu zostaną o tym fakcie poinformowani listownie lub pocztą elektroniczną.

.

5. W razie zakończenia Programu, Uczestnicy, którzy zgromadzili liczbę punktów uprawniającą do zniżek, będą mogli je wykorzystać na wcześniej obowiązujących warunkach w okresie do trzech miesięcy, licząc od daty zakończenia Programu.

VII. DANE OSOBOWE

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Programu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , na zasadach określonych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdującym się w formularzu zgłoszenia do Programu.

VIII. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu lojalnościowego Etam, osoby zainteresowane mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w następujący sposób:

- w zakładce « Moje konto » w serwisie Etam Connect na stronie internetowej www.etam.pl;

- wysyłając e-mail na adres: kontakt@etam.com

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunki Programu są dostępne w siedzibie Etam Poland Sp. z o.o., Organizatora oraz na stronie www.etam.pl i w sklepach stacjonarnych.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Programu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Niniejsze Warunki stanowią pełny i wyczerpujący opis zasad funkcjonowania Programu.

4. Warunki obowiązują od dnia 29.10.2019 r.