POLITYKA POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zasady zachowania poufności („Zasady zachowania poufności”) określają politykę Etam Lingerie SA, Etam Poland Sp. z o.o. i Etam SCE SAS, stanowiących filie grupy Etam, i/lub jej spółek stowarzyszonych (w dalszej części „my”, „nasza”, „Etam”) w zakresie danych osobowych i plików cookie (tzw. „ciasteczka”). Niniejsza polityka poufności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki Etam zbiera dane osobowe, o celach, w których je zbiera, o sposobie, w jaki je wykorzystuje i o prawach, które przysługują Państwu w tym zakresie. Niniejsza polityka zachowania poufności ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Państwo nam przekazują lub które Etam zbiera w chwili, gdy Państwo nawiązują z nami kontakt.

Etam, podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, przywiązuje dużą wagę do ochrony i poszanowania Państwa życia prywatnego. Mając na względzie szczególne znaczenie tej kwestii, prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zasadami naszej polityki zachowania poufności, aby lepiej zrozumieć praktyki Etam w zakresie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Niniejsze zasady odnoszą się do danych o charakterze osobowym wszystkich naszych aktualnych i potencjalnych klientów, niezależnie od kanałów zbierania danych.

Przez pojęcie Platformy rozumiemy jeden z kanałów i/lub cyfrowych, i/lub fizycznych, z których mogą Państwo korzystać, aby nawiązać z nami kontakt za pośrednictwem strony internetowej, www.etam.pl („strona internetowa”), aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych Etam, drogą pocztową lub telefonicznie.

Podczas korzystania z naszej Platformy, Etam może przetwarzać dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa lub które Państwo nam przekazali w związku z korzystaniem z naszych usług.

Korzystając z naszej Platformy, podlegają Państwo obowiązującym zasadom polityki poufności danych osobowych i oświadczają, że je przyjmują. W związku z tym, że Etam może w każdym czasie zmienić niniejsze zasady polityki poufności, na warunkach przewidzianych w Artykule 6, prosimy o ich sprawdzanie przed każdym wejściem na Platformę.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych są:

 • ETAM LINGERIE, spółka akcyjna, z siedzibą pod adresem: 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, Francja, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nanterre pod numerem 478 355 753;
 • ETAM POLAND SP. Z O.O., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowogrodzka 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282676;
 • ETAM SCE, uproszczona spółka akcyjna, z siedzibą pod adresem: 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, Francja, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nanterre pod numerem 450 966 445.

Wspólnie ustaliliśmy wytyczne i podjęliśmy odpowiedzialność za przetwarzanie i ochronę danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Podczas korzystania z naszej Platformy, Etam może poprosić Państwa o ujawnienie danych osobowych, na przykład w celu utworzenia konta klienta, zamówień produktów lub zapisania się do newslettera.

Ponadto, Etam może zbierać niektóre informacje związane z nawigacją na stronie internetowej, na warunkach opisanych szczegółowo w paragrafie „Pliki cookie” poniżej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na Inspektora Ochrony Danych została wyznaczona Kancelaria adwokacka POGGI, Anne-Sophie Poggi, adwokat sądowy, z siedzibą pod adresem: 50 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.

2. DANE OSOBOWE

Dane, które zbieramy i przetwarzamy, różnią się w zależności od produktów, usług lub funkcji, którymi Państwo zamierzają rozporządzać. Dane osobowe, które zbieramy lub które Państwo nam przekazują, obejmują w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko rodowe, numery telefonów, adres zamieszkania w celu zrealizowania zamówienia, adres poczty elektronicznej w celu wysyłania newsletterów, zdjęcia, które Państwo ujawniają lub obrazy zarejestrowane w systemach monitoringu w naszych sklepach stacjonarnych;
 • dane ekonomiczne i dane dotyczące płatności, w szczególności dane karty płatniczej, dane dotyczące Państwa zakupów, zamówień lub zwrotów;
 • dane identyfikacji elektronicznej dostępne w Państwa komputerze („cookie” lub „adresy IP”), umożliwiające identyfikację lub geolokalizację (wskazanie wyłącznie miasta) urządzenia końcowego, lub zapisanie historii przeglądania strony internetowej, które same w sobie są jednak niewystarczające do ustalenia Państwa tożsamości. Szczegółowe informacje na temat danych zebranych podczas przeglądania strony internetowej znajdują się w paragrafie 5 (pliki cookie i wskaźniki wejść na stronę internetową);
 • dane dotyczące Państwa zakupów w sklepie internetowym lub stacjonarnym (na przykład rodzaj, ilość i cena zakupionych produktów);
 • dane dotyczące Państwa preferencji zakupowych, w szczególności preferowane kolekcje, kolory, zakupowe przyzwyczajenia, rozmiar.

Jeżeli zgłaszają Państwo kandydaturę w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę w grupie Etam, zamieszczone na naszej Platformie, możemy poprosić Państwa o podanie nam danych takich jak imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przysługują Państwu określone prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Aby je wykonać, w sposób bezpośredni i w dowolnym momencie, należy wysłać informację na adres: privacy@etam.pl lub Etam Lingerie, Service Clients, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, z należytym uzasadnieniem i wskazaniem prawa, które Państwo zamierzają wykonać. W razie wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać kopii dokumentu tożsamości lub innego dokumentu. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych:prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które Państwa dotyczą. Jeżeli wniosek o uzyskanie kopii danych osobowych jest niezasadny lub niewłaściwy, Etam może pobrać z tego tytułu opłatę.
 • prawo do sprostowania danych:prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Przypominamy, że w przypadku posiadania konta klienta, mogą Państwo samodzielnie zmienić lub zaktualizować dane, które Państwa dotyczą, wybierając odpowiednią zakładkę z danymi osobowymi. Należy upewnić się, że podane dane są dokładne i prawdziwe. W związku z powyższym, są Państwo zobowiązani do poinformowania nas o wszelkich zmianach danych osobowych, które Państwa dotyczą. Przypominamy również, że należy podać wyłącznie dane osobowe, które dotyczą bezpośrednio Państwa, a nie osób trzecich. Za wszelkie szkody lub straty poniesione w wyniku podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych w naszych formularzach kontaktowych ponosi wyłączną odpowiedzialność użytkownik naszej Platformy.
 • prawo do usunięcia danychprawo żądania usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie występują żadne inne prawnie uzasadnione podstawy kontynuowania przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą,
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  • dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • lub dane osobowe, które Państwa dotyczą, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

  Istnieją jednak przypadki, w których nie mogą Państwo wykonać prawa do usunięcia danych, nawet, gdy zachodzi jedna z okoliczności wskazanych powyżej (w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych, których Państwa dotyczą, jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeń na drodze sądowej lub do celów statystycznych, archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych).

  Aby usunąć konta klienta, należy wysłać do nas wiadomość na adres: privacy@etam.pl lub Etam Lingerie, Service Clients, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy. Informujemy jednocześnie, że usunięcie danych osobowych spowoduje automatycznie utratę wszystkich punktów, które ewentualnie zebrali Państwo w ramach programu lojalnościowego.

 • prawo do sprzeciwu:prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, ze względu na prawnie uzasadnione interesy Etam. W danym przypadku, nie będziemy przetwarzać danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane na potrzeby marketingu, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, bez konieczności podawania przyczyny uzasadniającej.
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych:prawo żądania, w niektórych przypadkach, czasowego ograniczenia przetwarzania niektórych danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ich zachowania, w razie konieczności, przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne.
 • prawo do przenoszenia danych:jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, odbywa się na podstawie uzyskanej od Państwa zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy, i jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, mogą Państwo otrzymać dane osobowe, które Państwa dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, i przesłać je innemu administratorowi, w miarę możliwości technicznych.
 • prawo do określenia wytycznych w sprawie danych osobowych po Państwa śmierci.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie członkowskim, w którym znajduje się Państwa zwykłe miejsce pobytu, miejsce pracy lub w którym nastąpiło naruszenie zasad przetwarzania danych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych o charakterze osobowym, które Państwa dotyczą, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawnych. We Francji, właściwym organem nadzorczym jest Państwowa Komisja Informatyki i Swobód (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)), z siedzibą pod adresem: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, tel.: 01 53 73 22 22.

Przysługuje również Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera Etam, należy kliknąć na link dezaktywujący, który znajduje się w każdej wiadomości e-mailowej.

4. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ ETAM

4.1 Cele i podstawy prawne zbierania danych

Poniższa tabela pozwala zrozumieć cele, w których Etam wykorzystuje Państwa dane osobowe („cel”), i na jakiej podstawie prawnej („podstawa prawna”) są zbierane:

Cel: Dlaczego przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą? Podstawa prawna: Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? Informacje dodatkowe
Realizacja i nadzór nad zamówieniami złożonymi poprzez stronę internetową Wykonanie umowy Wykonanie zawartych z nami umów kupna lub umów o świadczenie usług, wystawienie faktur, zarządzanie płatnościami za zakupione produkty, realizacja dostaw oraz ewentualne zwroty zakupionych produktów.

Jeżeli zakupują Państwo nasze produkty za pośrednictwem usługi Try at Home. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z treścią paragrafu: „Warunki korzystania z usługi Try at Home” w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Zakup, zarządzanie i korzystanie z karty podarunkowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z treścią artykułu „Karta podarunkowa” w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
Zgoda Niektóre czynności przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, związane z procesem zakupu, w szczególności przechowywanie danych karty płatniczej w razie zakupów w późniejszym czasie, są aktywowane wyłącznie wtedy, kiedy wyrażają na to Państwo zgodę.
Prawnie uzasadniony interes Kiedy dokonują Państwo zakupu, możemy przeprowadzić weryfikację w celu wykrycia i zapobiegania ewentualnym nadużyciom.
Rejestracja i zarządzanie Państwa subskrypcją jako użytkownika naszej Platformy i/lub przystąpieniem do programu lojalnościowego Zgoda Wykonanie umowy Zakładając konto użytkownika i/lub przystępując do programu lojalnościowego, przekazują nam Państwo niektóre dane osobowe, które pozwalają ustalić Państwa tożsamość i zapewnić Państwu dostęp do poszczególnych funkcji, usług i produktów, które oddajemy do dyspozycji zarejestrowanym użytkownikom. Dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane w celu spełnienia ogólnych wymogów naszej Platformy.

Jeżeli przystępują Państwo do naszego programu lojalnościowego i pragną korzystać z karty stałego klienta Etam w aplikacji mobilnej, Apple Wallet lub Google Pay, upoważniają nas Państwo do przekazania danych identyfikacyjnych, które Państwa dotyczą, to jest nazwisko, imię, numer karty stałego klienta i informacje dotyczące Państwa zakupów produktów Etam.
Działania prospektingowe i marketingowe Zgoda Zapisując się na nasz newsletter, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, w celu zarządzania Państwa subskrypcją i/lub przesyłania Państwu informacji na temat naszych produktów i/lub usług oraz wiadomości na potrzeby marketingu, za pomocą środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna lub SMS Biorąc udział w konkursie za pośrednictwem naszej Platformy internetowej lub mediów społecznościowych, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, na potrzeby konkursu i w celu wręczenia nagrody wygranej w konkursie. Z zastrzeżeniem wyraźnej Państwa zgody, Etam i nasi partnerzy handlowi nie wykorzystują zebranych danych osobowych w celach reklamowych. Jeżeli uprzednio zaakceptowali Państwo obowiązujące wymogi prawne (w szczególności dotyczące mediów społecznościowych, z których Państwo korzystają), możemy rozpowszechnić na naszej Platformie internetowej lub w poszczególnych mediach społecznościowych zdjęcia, które Państwo udostępniają Etam lub publicznie. Pod warunkiem uzyskania od Państwa uprzedniej zgody, Etam może zarejestrować dane dotyczące Państwa preferencji zakupowych (rozmiar lub kolorystyka) w celu spersonalizowania profilu użytkownika.
Prawnie uzasadniony interes Etam ma prawnie uzasadniony interes w kontaktowaniu się z Państwem telefonicznie lub listownie, aby poinformować o ofertach handlowych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę podczas pozyskiwania danych osobowych, które Państwa dotyczą (przypominamy, że mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, wysyłając nam wiadomość e-mailową na adres: privacy@etam.pl
Z zastrzeżeniem wniesienia przez Państwa sprzeciwu, Etam ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną (np. SMS lub wiadomości e-mailowe), jeżeli Państwo są już naszym klientem, i jeżeli przesyłane informacje handlowe dotyczą wyłącznie produktów lub usług podobnych do tych, które już świadczyliśmy na Państwa rzecz.
Mamy również prawnie uzasadniony interes w podejmowaniu działań mających na celu zmierzenie wpływu, jaki mogą mieć na Ciebie nasze kampanie reklamowe lub marketingowe (statystyki, badania zwrotu z inwestycji itp.)
W celu dostosowania naszych działań marketingowych do Państwa potrzeb i preferencji zakupowych, aby lepiej poznać i spełnić Państwa oczekiwania (personalizacja usług za pośrednictwem naszej Platformy internetowej i wiadomości), uważamy, że w niektórych przypadkach mamy prawnie uzasadniony interes w profilowaniu danych osobowych, które uzyskaliśmy od Państwa, i informacji, które posiadamy na Państwa temat dzięki plikom cookie, zainstalowanym na urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody, takich jak historia przeglądania strony internetowej, preferencje (język, kolory, rodzaj produktów, itd.) lub historia zakupów. Dzięki funkcjonalnym plikom cookie, niezbędnym do przeglądania strony internetowej, możemy powiadamiać Państwa drogą mailową o możliwości odzyskania porzuconego koszyka, jeżeli są Państwo naszym klientem zarejestrowanym lub klientem potencjalnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z treścią paragrafu 5 „Pliki cookie i wskaźniki wejść na stronę internetową”.
Udzielenie odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania, żądania lub skargi przekazane za pośrednictwem kanałów Działu Klienta Wykonanie umowy Jeżeli Państwa pytanie dotyczy zamówienia lub produktów zakupionych za pośrednictwem naszej Platformy internetowej, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i prawidłowej obsługi posprzedażowej.
Prawnie uzasadniony interes Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, które są bezwzględnie konieczne do prawidłowego zarządzania Państwa zamówieniami i skargami oraz do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane, które przetwarzamy, mogą zawierać zdjęcia, jeżeli wysłali je nam Państwo podczas składania zamówienia lub skargi. W celu wykonania procedur obsługi posprzedażowej (np. gesty handlowe), możemy kontaktować się z Państwem za pomocą wiadomości SMS lub wiadomości e-mailowej. Jeżeli kontaktują się Państwo z naszym Działem Klienta, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celu kontroli jakości świadczonych usług i do celów szkoleniowych.
Obowiązek prawny Jeżeli Państwa pytanie dotyczy wykonania praw, o których mowa w paragrafie 3 „Prawa osób, których dane dotyczą” lub jest związane ze skargą na jakość naszych produktów lub usług, ciąży na nas obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Statystyka odwiedzin strony internetowej Prawnie uzasadniony interes Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes w ocenie jakości ergonomicznej i funkcjonalności naszej Platformy, w celu poprawienia doświadczenia użytkowników i udostępnienia naszym klientom Platformy o lepszej jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z treścią paragrafu 5 „Pliki cookie i wskaźniki wejść na stronę internetową”.
Ankiety satysfakcji klienta i badania konsumenckie Prawnie uzasadniony interes Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu badań opinii publicznej i ankiet stopnia zadowolenia klienta, w celu poprawienia jakości naszych produktów i usług.
Zarządzanie procesem rekrutacji Wykonanie umowy (aspekty przedumowne)
Prawnie uzasadniony interes
Etam może rozpatrywać kandydatury, które złożyli Państwo w procesie rekrutacji

4.2 Czas przechowywania danych

Czas przechowywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, zależy od celu, w jakim zostały zebrane. Po osiągnięciu celu ich przetwarzania, dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostaną zarchiwizowane, usunięte lub przetworzone w celu zachowania anonimowości (w szczególności dla celów statystycznych).

W pierwszej kolejności, dane osobowe są przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do wykonania celów, w których zostały zebrane:

RODZAJ OPERACJI PRZETWARZANIA CZAS PRZECHOWYWANIA
Zarządzanie umowami (zarządzanie zamówieniem, dostawą, wykonaniem usługi lub realizacją dostawy towaru, fakturami i płatnościami), w tym programem lojalnościowym Przechowywanie danych na potrzeby wykonania umowy, następnie przez czas niezbędny do udokumentowania prawa lub umowy; dane, o których mowa powyżej, mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego w zakresie przechowywania ksiąg i dokumentów sporządzonych w związku z działalnością gospodarczą oraz na mocy przepisów Kodeksu konsumenta w zakresie przechowywania umów zawartych w formie elektronicznej.
Dane dotyczące kart bankowych wykorzystywanych do płatności Usunięcie danych po przeprowadzeniu transakcji, to znaczy w terminie otrzymania rzeczywistej zapłaty, który można odroczyć do momentu odbioru produktu, lub przedłużyć, w danym przypadku, o 14 dni przysługujące na odstąpienie od umowy (jeśli Państwo zmienią zdanie), w przypadku zakupu na stronie internetowej Etam. Jeżeli zdecydowali się Państwo na płatność kartą bankową, Etam może zachować numer i datę ważności karty w archiwach tymczasowych w celu udokumentowania transakcji, na okres 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku lub 15 miesięcy w przypadku karty z odroczonym terminem płatności, w przypadku ewentualnego sporu. Z zastrzeżeniem uzyskania Państwa wyraźnej i świadomej zgody, dane, które dotyczą Państwa kart bankowych (z wyjątkiem kodu kryptogramu), mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż jest to niezbędne, w celu ułatwienia Państwu procesu płatności w przypadku następnych zakupów, ale przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Inaczej mówiąc, Etam może przechowywać dane, które Państwa dotyczą, do czasu wycofania przez Państwa zgody i/lub wygaśnięcia danych Państwa karty bankowej.
Zarządzanie kartoteką aktualnych i potencjalnych klientów Przechowywanie przez okres 3 lat licząc od ostatniego kontaktu z Etam (na przykład w przypadku aktualnych klientów ostatnie zakupy lub w przypadku klientów potencjalnych kliknięcie na hiperłącze znajdujące się w wiadomości e-mailowej) lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
Pytania skierowane do Działu Obsługi Klienta Przechowywanie przez czas niezbędny do rozpatrzenia pytania. Nagrania rozmów telefonicznych z naszym Działem Obsługi Klienta są przechowywane przez okres ograniczony (maksymalnie 6 miesięcy), z zastrzeżeniem wyjątków (na przykład do celów dochodzenia, w przypadku popełnienia nadużycia lub z innej przyczyny prawnej).
Dane identyfikacji elektronicznej Przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez okres nieprzekraczający 13 miesięcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o plikach cookie, ich funkcjonowaniu i możliwości wyłączenia, należy zapoznać się z treścią paragrafu „5. Pliki cookie i wskaźniki wejść na stronę internetową”.
Zarządzanie procesem rekrutacji i personelem Przechowywanie przez okres dwóch lat od daty ostatniego kontaktu z kandydatem nieprzyjętym. W przypadku kandydata przyjętego, dane niezbędne do zarządzania personelem są przechowywane co do zasady przez czas trwania umownego stosunku pracy, z zastrzeżeniem przepisów prawnych lub odmiennych uregulowań.

Następnie, niezależnie od czasu przechowywania niezbędnego do wykonania celu przetwarzania danych, Etam może przechowywać dane, które Państwa dotyczą, przez czas ograniczony, w sposób zabezpieczony i z ograniczonym dostępem, z następujących przyczyn:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przechowywania danych (na przykład, w rachunkowości czas przechowywania danych osobowych w celach dowodowych wynosi 10 lat).
 • zabezpieczenie się na wypadek ewentualnego powództwa o ustalenie odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą. W celu zarządzania sprawami spornymi na etapie postępowania przedsądowego i sądowego, Etam może przechowywać dane osobowe, które Państwa dotyczą, w celach dowodowych przez okres, w którym firma Etam może zostać pociągnięta do odpowiedzialności (okres przedawnienia roszczeń w sprawach cywilnych, prawnych, itd.).

Po upływie czasu przechowywania wynikającego z przepisów prawnych i terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, Etam usunie lub zanonimizuje dane osobowe, które Państwa dotyczą.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych o charakterze osobowym, które Państwa dotyczą, są działy Etam odpowiedzialne za obsługę zamówień, z zastrzeżeniem następujących przypadków:

 • Kiedy składają Państwo zamówienie na stronie internetowej, odbiorcą danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest Etam i pozostałe spółki należące do grupy Etam (na przykład, magazyny), lub podwykonawcy danego zamówienia.
 • Odbiorcą danych osobowych, które Państwa dotyczą, mogą być również podmioty trzecie, z których korzystamy w przypadku niektórych usług, w szczególności:
  • dostawcy usług technicznych, logistycznych, transportowych i dostawczych,
  • dostawcy usług związanych z obsługą klienta i działaniami marketingowymi,
  • ostawcy usług płatniczych i podmioty zajmujące się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyć
 • Z zastrzeżeniem udzielonej przez Państwa zgody, Etam może przekazać dane osobowe, które Państwa dotyczą, niektórym partnerom handlowym.

W każdym razie, Etam nie będzie przekazywać poza terytorium Europy danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że:

 • Etam jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa powyżej, podmiotom trzecim odpowiedzialnym za świadczenie usługi niezbędnej do zrealizowania Państwa zamówienia, lub
 • Etam jest zobowiązana do ujawnienia informacji, o których mowa powyżej, na wezwanie organu sądu lub administracji publicznej, lub
 • uprzednio wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie informacji, o których mowa powyżej.

W danym przypadku, zamierzając przekazać poza terytorium Europy dane osobowe, które Państwa dotyczą, Etam zapewni odpowiedni stopień ochrony i zabezpieczy dane.

Etam może przekazać dane osobowe, które Państwa dotyczą, organom sądu i policji, organom wykonawczym, instytucjom państwowym lub podmiotom trzecim, na mocy postanowienia sądowego, pozwu, wezwania, nakazu rewizji, lub na podstawie innego obowiązku prawnego, przepisów ustawowych lub wykonawczych. Ponadto, Etam może przekazać dane osobowe, które Państwa dotyczą, w celu zapobiegania nadużyciom finansowym lub prowadzenia postępowań w sprawie ewentualnych naruszeń.

4.4 Bezpieczeństwo danych

Etam dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć odpowiednie środki ostrożności zapewniające poufność, integralność, dostępność danych osobowych, które przetwarza i zabezpieczyć je przed zniekształceniem, zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W związku z powyższym, Etam wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych, które przetwarza.

Etam nie jest jednak w stanie zarządzać wszystkimi rodzajami ryzyka wiążącego się z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę internautów na istnienie ewentualnego ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i jego działaniem.

W celu technicznego zabezpieczenia informacji, dane osobowe, które Państwa dotyczą, będą przechowywane u następujących usługodawców:

 • oXya – w regionach Ile-de-France i Hauts-de-France,
 • Salesforce Commerce Cloud – w Irlandii,
 • Amazon Web Service – w Niemczech i w Irlandii,
 • Jaguar Networks – w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże,
 • OVH – w regionie Hauts-de-France,
 • Actito – w Belgii.

Etam przywiązuje największą wagę do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz posiada narzędzia umożliwiające wykrywanie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. Korzystanie z narzędzi może spowodować incydentalny dostęp zespołów ds. bezpieczeństwa do danych osobowych. Dane, o których mowa powyżej, będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu zarządzani incydentami bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych o charakterze osobowym.

5. PLIKI COOKIE I WSKAŹNIKI WEJŚĆ NA STRONĘ INTERNETOWĄ

5.1 Czym jest plik cookie?

Plik cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy zapisany na dysku twardym urządzenia elektronicznego, z którego Państwo korzystają, łącząc się z serwisem internetowym za pomocą przeglądarki internetowej. Plik cookie umożliwia podmiotowi, który je utworzył, zidentyfikowanie urządzenia końcowego, na którym został zapisany.

5.2 Pliki cookie wygenerowane przez stronę internetową

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stroną internetową, Etam może, zgodnie z dokonanym przez Państwo wyborem, zainstalować pliki cookie umożliwiające rozpoznanie przeglądarki, z której Państwo korzystają w okresie ważności danego pliku cookie.

Pliki cookie są używane w celu:

 • sporządzenia statystyk na temat częstotliwości odwiedzin i korzystania z poszczególnych elementów składających się na stronę internetową (rubryki i wyświetlane treści, przebieg odwiedzin), dzięki którym Etam może poprawić użyteczność i ergonomię usług oraz rozpoznawalność opublikowanych treści;
 • umożliwienia lub ułatwienia nawigacji na stronie internetowej, lub zapewnienia Państwu usług komunikacji internetowej, z których Państwo korzystają przeglądając serwisy internetowe, oraz w celu:
 • dopasowania prezentacji strony internetowej do preferencji jej wyświetlania na urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają (język strony, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, itd.), podczas przeglądania strony internetowej, w zależności od sprzętu i oprogramowania do wizualizacji lub odczytu, które znajdują się na urządzeniu końcowym;
 • zapamiętania informacji podanych przez Państwa w formularzu kontaktowym na stronie internetowej (rejestracja lub dostęp do konta użytkownika) lub informacji dotyczących produktów, usług lub treści, które wybrali Państwo na stronie internetowej (subskrybowanie usługi, zawartość koszyka zakupów, wishlist (lista życzeń), itd.);
 • umożliwienia dostępu do zastrzeżonych i osobistych przestrzeni na stronie internetowej, takich jak konto użytkownika, za pomocą identyfikatorów i danych, które powierzyli nam Państwo podczas poprzednich wizyt na stronie internetowej;
 • wdrożenia środków bezpieczeństwa, na przykład, kiedy prosimy Państwa o ponowne połączenie się z treścią lub usługą po upływie pewnego czasu;
 • dzielenia się danymi z ogłoszeniodawcami na innych stronach internetowych, aby dostosować materiały reklamowe do Państwa zainteresowań i potrzeb. W tym celu korzystamy z reklamowych plików cookie.

5.3. Pliki cookie wygenerowane na stronie internetowej przez podmioty trzecie

Etam może umieszczać na stronie internetowej aplikacje komputerowe podmiotów trzecich, które umożliwiają Państwu dzielenie się treściami strony internetowej z innymi osobami, powiadomienie ich o wizycie na stronie internetowej lub przedstawienie im swojej opinii o stronie.

Tworzenie i korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie podlegają zasadom polityki prywatności osób trzecich, o których mowa powyżej.

Etam nie kontroluje procesu zbierania danych przez media społecznościowe w zakresie przeglądania strony internetowej i zaleca zapoznanie się z zasadami polityki prywatności przyjętymi przez poszczególne media społecznościowe, aby zrozumieć cele, w szczególności reklamowe, w których wykorzystywane są dane dotyczące przeglądania witryn, zebrane za pomocą przycisków aplikacji. Zasady polityki prywatności przyjęte przez poszczególne media społecznościowe powinny umożliwić Państwu dokonanie wyboru co do zbierania danych, szczególnie podczas zakładania kont użytkownika w każdym z serwisów społecznościowych.

Strona internetowa może zawierać pliki cookie utworzone przez podmioty trzecie (agencja komunikacji, firma zajmująca się badaniem oglądalności witryn i aplikacji, itd.), umożliwiające im, przez okres ważności plików cookie, zbieranie informacji o przeglądaniu na urządzeniach końcowych, z których Państwo korzystają podczas wizyty na stronie internetowej, aby zmierzyć skuteczność płatnej kampanii reklamowej SEA w wyszukiwarkach internetowych.

5.4 Wybór dotyczący plików cookie

Etam udostępnia Państwu kilka opcji zarządzania plikami cookie. Każda zmiana ustawień może zmieniać sposób Państwa nawigacji w Internecie oraz i warunki dostępu do niektórych usług, które do prawidłowego działania wymagają plików cookie.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić i zmienić swoje preferencje w zakresie plików cookie, korzystając ze sposobów opisanych poniżej.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub odrzucane, systematycznie lub w zależności od podmiotu, która je zamieszcza.

Ponadto, mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby móc wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookie lub je odrzucić, zanim zostaną zapisane na urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z treścią paragrafu „Jak dokonać wyboru, w zależności od przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają?”

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj.

Aby zmienić ustawienia plików cookie, należy zapoznać się z treścią sekcji „Ustawienia plików cookie” w stopce strony internetowej.

(a) Zgoda na pliki cookie

Zapisanie pliku cookie na urządzeniu końcowym zależy wyłącznie od woli użytkownika urządzenia, którą może wyrazić i zmienić bezpłatnie oraz w dowolnym momencie, dokonując wyboru spośród opcji oferowanych przez oprogramowanie przeglądarki internetowej.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie w przeglądarce na urządzeniu końcowym, pliki cookie zintegrowane ze przeglądanymi stronami i treściami mogą być tymczasowo zapisane w określonym miejscu na urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają. Odczytu danych z tego urządzenia może dokonać wyłącznie podmiot, który zamieścił pliki cookie.

(b) odrzucenie plików cookie

Jeżeli decydują się Państwo odrzucić pliki cookie na urządzeniu końcowym lub usunąć pliki, które są już na nim zapisane, nie będą Państwo mogli korzystać więcej z funkcji, które są niezbędne do przeglądania niektórych treści strony internetowej.

Może to mieć miejsce w przypadku próby uzyskania dostępu do treści lub usług, które wymagają od Państwa zalogowania się. Dotyczy to również zgodności technicznej, kiedy Etam lub jej usługodawcy nie mogą rozpoznać typu przeglądarki używanej na urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają, ani jej domyślnego języka i wyświetlacza, ani kraju, w którym Państwa urządzenie końcowe jest najprawdopodobniej podłączone do Internetu.

W danym przypadku, Etam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania usług, wynikające z braku możliwości przechowywania lub przeglądania plików cookie, które zostały przez Państwa odrzucone lub usunięte, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych usług.

(c) Jak dokonać wyboru w zależności od używanej przeglądarki?

Każda przeglądarka internetowa ma inny sposób zarządzania plikami cookie i ich ustawieniami. Konfiguracja używanej przez Państwa przeglądarki została opisana w menu pomocy, które informuje w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie.

5.5 Jeżeli z urządzenia końcowego korzystają inne osoby

Jeżeli z Państwa urządzenia końcowego korzystają inne osoby i są na nim zainstalowane inne przeglądarki, Etam nie może zagwarantować, że usługi i reklamy przeznaczone dla tego urządzenia końcowego odpowiadają korzystaniu z urządzenia przez Państwa, a nie przez innego użytkownika danego urządzania.

W danym przypadku, każdy użytkownik udostępnia urządzenie pozostałym użytkownikom i konfiguruje ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookie według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o plikach cookie i sposobie ich obsługi, należy zapoznać się dokumentacją Państwowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) pod następującym adresem: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

6. ZMIANA ZASAD POLITYKI POUFNOŚCI

Etam może zmienić niniejsze zasady polityki poufności i zobowiązuje się do należytego poinformowania Państwa o wszelkich zmianach poprzez umieszczenie odpowiedniej wzmianki na stronie internetowej lub za pośrednictwem newslettera.

7. POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB MAŁOLETNICH

Strona Etam nie jest przeznaczona dla użytkowników małoletnich. W związku z powyższym, Etam nie zbiera w sposób świadomy ani nie zamierza zbierać danych osobowych użytkowników w wieku poniżej 16 lat, z zastrzeżeniem zgody lub upoważnienia podmiotu odpowiedzialności rodzicielskiej.

Jeżeli są Państwo użytkownikiem małoletnim i nie posiadają zgody ani upoważnienia swojego przedstawiciela prawnego, prosimy o nieujawnianie nam danych osobowych i o korzystanie z naszej Strony wyłącznie za zgodą i w obecności Państwa przedstawiciela prawnego.

Zwracamy się z prośbą do przedstawicieli prawnych osób, które nie ukończyły 16 lat, o zapoznanie ich z niniejszymi zasadami polityki poufności danych osobowych i o dopilnowanie, aby nie przekazywały nam nigdy danych osobowych bez uprzedniej zgody swoich przedstawicieli prawnych.

W przypadku pozyskania danych osoby małoletniej, jej przedstawiciel prawny może skontaktować się z nami pod adresem: privacy@etam.pl w celu sprostowania, zmiany lub usunięcia danych, o których mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, jeżeli była małoletnia w momencie zbierania danych osobowych, może również skontaktować się z nami pod adresem wskazanym powyżej, abyśmy mogli usunąć jej dane z naszych baz.

Jeżeli okaże się, że nasza Platforma pozyskała dane osobowe osób, które nie ukończyły 16 roku życia, bez uprzedniej zgody i upoważnienia podmiotu odpowiedzialności rodzicielskiej, Etam wdroży wszelkie środki niezbędne do usunięcia informacji, o których mowa powyżej, z naszych baz danych.